11. Sınıf Coğrafya – Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü Testi Çöz

11. Sınıf Coğrafya – Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü Testi Çöz


1. Kültür, bir toplumun tarihsel süreç içinde kuşaktan kuşağa aktardığı maddi ve manevi özelliklerin tümü olarak ifade edilebilir.
Bu özelliklerin oluşmasında;
I. ekonomik faaliyetler,
II. doğal çevre özellikleri,
III. diğer kültürlerle olan etkileşim
verilenlerden hangileri etkili olmaktadır?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D) II ve III. E) I, II ve III.

[sg_popup id=”14794″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]


2. Aşağıda Türk kültürüne ait bazı özellikler verilmiştir:
I. Çadırda yaşama
II. Kilim dokumacılığı
III. Uzun süreli hapis cezalarının bulunmaması
Bu özelliklerden hangileri Türklerin göçebe yaşam tarzına sahip olduğunu göstermektedir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D) I ve III. E) II ve III.

[sg_popup id=”14794″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]


3. Aşağıdaki Türk kültürüne ait özelliklerden hangisi, Türk kültüründe ticaretin önemli bir yer tuttuğunu gösterir?

A) Tahıl üretimi yapmaları
B) Kervansaraylar inşa etmeleri
C) Kilim dokumacılığı yapmaları
D) Nalbantlık mesleğinin gelişmesi
E) Küçükbaş hayvancılık faaliyetlerinde bulunmaları

[sg_popup id=”14806″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]


4.
I. Heykel
II. Lokum
III. Ebru sanatı
Yukarıda verilenlerden hangileri Türk kültürüne ait simgeler arasında gösterilir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D) II ve III. E) I, II ve III.

[sg_popup id=”14804″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]


5. Aşağıda verilen ülkelerin hangisinin kültür özellikleri üzerinde Türk kültürünün etkisinin daha az olduğu söylenir?

A) Suriye B) Mısır C) Bulgaristan D) Arnavutluk E) Danimarka

[sg_popup id=”14794″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]


6.
I. Savaşlar
II. Ticari faaliyetler
III. Tarımsal faaliyetler
Yukarıda verilenlerden hangileri kültürlerin etkileşim kurmasında etkili olmuştur?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D) II ve III. E) I, II ve III.

[sg_popup id=”14805″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]


7. Aşağıdakilerden hangisi Türk Kültürünün genel özellikleri arasında gösterilemez?

A) Çok köklü ve eski bir kültür olması
B) Denizcilik faaliyetlerinin gelişmiş olması
C) Dünya barışını ve insan sevgisini esas alması
D) Göçebe ve yerleşik özellik taşıması
E) Deniz etkisine kapalı karasallık etkisinin fazla olması

[sg_popup id=”14806″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]


8. Aşağıdaki ülkelerin hangisi Latin Amerika Kültür Bölgesinde yer almaz?

A) Portekiz B) Brezilya C) Meksika D) Arjantin E) Şili

[sg_popup id=”14807″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]


9.
I. Barınak türleri
II. Ahlak kuralları
III. nanç sistemi
IV. Giyinme tarzları
Yukarıda verilenlerden hangileri kültürlerin maddi unsurları arasında gösterilir?

A) I ve II. B) I ve IV. C) II ve III. D) II ve IV. E) III ve IV.

[sg_popup id=”14806″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]


10. Ahilik, Selçuklular Dönemi’nde, Anadolu’da halkın sanat, ticaret ve çeşitli meslek kollarında yetişmesini sağlayan, hem de bu işlerle uğraşan insanların ahlaki yönden gelişmesini amaçlayan bir teşkilattır. Ahilik iyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin ve yardımseverliğin birleştiği sosyal ve ekonomik bir düzendir.
Bu bilgiler doğrultusunda Ahilik Teşkilatı’nın Anadolu üzerindeki etkileri arasında,
I. Üretim faaliyetlerini doğrudan etkilemiştir.
II. Asayiş olaylarının azalmasında etkili olmuştur.
III. Türk kültürünün gelişmesine katkı sağlamıştır.
verilenlerden hangileri söylenir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D) II ve III. E) I, II ve III.

[sg_popup id=”14794″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]


11. Kültürü oluşturan unsurlardan maddi unsurların manevi unsurlara oranla daha hızlı değiştiğini söyleyebiliriz.
Buna göre aşağıda verilen unsurlardan hangisi diğerlerine göre daha hızlı değişmektedir?

A) Dil
B) Giyim tarzı
C) İnanç sistemi
D) Ahlak kuralları
E) Örf ve adetler

[sg_popup id=”14806″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]


12. Kültür bölgelerinin oluşturulmasında dil ve din, ön plana çıkan iki önemli kültür ögesidir.
Bu özelliklere göre kültür bölgeleri oluşturulduğunda;
I. Kanada
II. Arjantin
III. Cezayir
IV. Libya
ülkelerden hangileri aynı kültür bölgesi içerisinde yer alır?

A) I ve II. B) I ve III. C) II ve III. D) II ve IV. E) III ve IV.

[sg_popup id=”14794″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir