11. Sınıf Tarih – Sermaye ve Emek Testi – 1 Çöz & PDF indir

11. Sınıf Tarih – Sermaye ve Emek Testi – 1 Çöz & PDF indir

1. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı öncesindeki üretim organizasyonlarından biri değildir?

A) Köleci Üretim Biçimi
B) Feodal Üretim Biçimi
C) Atölye Tipi Üretim
D) Manifaktür (imalat) Tipi Üretim
E) Otomasyon Tipi Üretim

[sg_popup id=”14794″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]


2.

I. Çalışma ve yaşam alanlarının birbirinden ayrılmaması
II. Usta-kalfa-çırak ilişkisi içinde üretimin yapılması
III. Seri üretim sonucu pazar ihtiyacının ortaya çıkması
Yukarıdakilerden hangileri atölye tipi üretim tarzının özellikleri arasında gösterilebilir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D) I ve III. E) II ve III.

[sg_popup id=”14805″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]


3. Sanayi İnkılabı ile insan ve hayvan gücüne dayalı üretim tarzından, makine gücünün hâkim olduğu üretim tarzına geçilmiştir. Bu tarz üretim, tekstil sektöründen başlayarak diğer sektörlere de yayılmıştır. Yeni üretim tarzıyla birlikte üretim şekli değişmiş ve üretim miktarı artmıştı.
Buna göre,
I. Üretim biçimi tamamen değişime uğramıştır.
II. Üretim şeklinin değişimi insanların tüketim alışkanlıklarını da değiştirmiştir.
III. Seri üretime geçilmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) I ve III. E) I, II ve III.

[sg_popup id=”14804″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]


4.

I. Mekanik tohum ekme makinasının icat edilmesi
II. Kapalı hendeklerle tarla sulama yöntemlerinin geliştirilmesi
III. Suni yem usulünün geliştirilmesi
Sanayi İnkılabı’yla ortaya çıkan yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin tarım ve hayvancılığı geliştirdiği
savunulabilir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) I ve II. E) I, II ve III.

[sg_popup id=”14794″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]


5. Aşağıdakilerden hangisinin endüstriyel üretimin özelliklerinden biri olduğu savunulamaz?

A) Üretimde makineleşme ön plandadır.
B) Üretim teknolojisi basittir.
C) İş bölümünde modern eğitimden faydalanılır.
D) Çalışan sayısı binlerle ifade edilir.
E) Üretim araçlarının mülkiyeti fabrika/firma sahibine aittir.

[sg_popup id=”14806″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]


6. XVIII. yüzyılda yaşamış İskoçyalı iktisatçı, “Milletlerin Zenginliği” adlı eserinde klasik üretim sisteminin yeni üretim yapılarını engellediğini, bu yüzden loncaların kapatılması gerektiğini savunmuştur.
Yukarıdaki paragrafta görüşüne yer verilen iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Thomas Hobbes
B) John Locke
C) Adam Ferguson
D) Adam Smith
E) David Hume

[sg_popup id=”14804″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]


7.

I. Sermaye birikimininin olmayışı
II. Uzman personel yetersizliği
III. Teknolojik gelişmenin sağlanamaması
Yukarıdakilerden hangilerinin Osmanlı Devleti’nin sanayileşmesinin önündeki engellerden olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D) I ve III. E) I, II ve III.

[sg_popup id=”14794″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]


8. XIX. yüzyılda küçük ölçekli esnafların üretim tarzı ile Sanayi Devrimi’nin yakalanamayacağını ve bu yolla daha fazla ekonomik gelişmenin sağlanamayacağını anlayan Osmanlı yöneticileri öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisini yapmaya yönelmişlerdir?

A) Şirketleşme sürecinin başlaması
B) Sergi-i Umumi-i Osmanînin açılması
C) Islah-ı Sanayi Komisyonunun kurulması
D) Demir yolu projelerinin hayata geçirilmesi
E) Sanayi Mekteplerinin açılması

[sg_popup id=”14807″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]


9. 1838’de imzalanan Balta Limanı Ticaret Antlaşması’yla Osmanlı Devleti, gerek gördüğünde bazı malların ihracını yasaklayabilme hakkından vazgeçti. Ayrıca yabancı tüccarların Osmanlı sınırları içinde yerli ürün alıp satabilmeleri karşılığında harç talep etme, tekel mallarının fiyatlarını belirleme hak ve imkânından kısmen veya tamamen yoksun kaldı. Aynı şekilde Avrupa’dan gelen mallara istediği oranda gümrük vergisi koyabilme yetkisini de kaybetti.
Buna göre,
I. Yabancı tüccar, yerli tüccar karşısında ekonomik anlamda güçlenmiştir.
II. Osmanlı Devleti, ekonomide egemenlik haklarının bir kısmını kaybetmiştir.
III. Osmanlı Devleti, ülke içinde fiyatları kontrol edebilmek amacıyla bazı haklarından vazgeçmiştir.
yargılarından hangisine ulaşılamaz?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) I ve II. E) I, II ve III.

[sg_popup id=”14805″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]


10. Batılı emperyalist güçler, Sanayi İnkılabı ile birlikte sömürgecilik ve emperyalizm anlayışıyla dünyanın birçok bölgesini kendi çıkarları doğrultusunda sömürgeleştirdiler.
Aşağıdakilerden hangisi ucuz iş gücü ve insan kaynağı açısından diğerlerine göre en çok sömürülen
kıta olmuştur?

A) Okyanusya
B) Afrika
C) Kuzey Amerika
D) Avrupa
E) Güney Amerika

[sg_popup id=”14806″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]


11. Hindistan’ı da sömürgeleştirmek için 1599 yılında Doğu Hindistan Kumpanyasını kurarak sömürgeciliğin küresel boyuttaki ilk örneğini veren Avrupalı devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) İngiltere
B) Hollanda
C) Portekiz
D) İspanya
E) Fransa

[sg_popup id=”14807″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]


12. Farklı etnik kökene sahip toplumların farklı kültür birikimlerinin ve aidiyet duygularının, egemen kültür ve kimlik dokusu içinde eritilip yok edilmesine – – – – denir.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Sömürgecilik
B) Kolonicilik
C) Emperyalizm
D) Asimilasyon
E) Dejenerasyon

[sg_popup id=”14804″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir