11. Sınıf Tarih – Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi Test – 3 Çöz

11. Sınıf Tarih – Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi Test – 3 Çöz

1. Avrupa’da yayılan ‘‘Her ulusa bir devlet’’ düşüncesinin;
I. Avusturya-Macaristan,
II. Osmanlı,
III. İngiltere
devletlerinden hangileri üzerinde yıkıcı etkiye neden olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D) II ve III. E) I, II ve III.

[sg_popup id=”14805″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]


2. Rusya’nın, Kırım Savaşı’nı ilan etmesinde;
I. Kudüs’te ayrıcalıklar elde etmek,
II. Londra Boğazlar Sözleşmesi’ni yürürlükten kaldırmak,
III. Osmanlı’daki ortodoksları himaye etmek
amaçlarından hangileri dinî nitelik taşır?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D) I ve III. E) I, II ve III.

[sg_popup id=”14804″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]


3. Osmanlı Devleti’nin, “Islahat Fermanı”nı Paris Konferansı devam ederken ilan ederek, azınlıkların hak ve hürriyetlerini genişletmesi;
I. azınlık haklarının gerekçe gösterilerek ülkenin iç işlerine karışılmasını engellemek,
II. Paris Konferansı’nda yabancı devletlerin desteğini kazanmak,
III. diplomaside güç kazanmak
amaçlarından hangilerini gerçekleştirmeye yöneliktir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D) II ve III. E) I, II ve III.

[sg_popup id=”14794″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]


4. Osmanlıcılık fikri ile; Osmanlı Devleti’ni oluşturan bütün milletleri adalet, eşitlik, hürriyet ölçüleri içinde bir arada tutup Osmanlı toplumu oluşturmak amaçlanır.
Osmanlıcılık fikrine uygun olarak;
I. Tanzimat Fermanı,
II. Islahat Fermanı,
III. Sened-i İttifak
belgelerinden hangileri ilan edilmiştir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D) II ve III. E) I, II ve III.

[sg_popup id=”14805″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]


5. İngiltere, Rusya’ya karşı Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü koruma politikasını ilk kez aşağıdaki savaşlardan hangisinde terk etmiştir?

A) 1828-1829 Osmanlı-Rus Harbi
B) Nizip Savaşı
C) Kırım Harbi
D) 93 Harbi
E) Dömeke Savaşı

[sg_popup id=”14804″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]


6. Aşağıdakilerden hangisi 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’na (93 Harbi) bağlı olarak ortaya çıkan gelişmelerden değildir?

A) Genç Osmanlılar hareketinin doğması
B) Meclisiumuminin kapatılması
C) Anadolu’ya yoğun Türk göçlerinin yaşanması
D) Nene Hatun ve Gazi Osman Paşa’nın millî bir kahraman olarak tanınması
E) Sırbistan, Karadağ ve Romanya’nın bağımsızlığını kazanması

[sg_popup id=”14807″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]


7. 93 Harbi’nden sonra ağır koşullar içeren Ayastefanos Antlaşması’nın imzalanması Osmanlı Devleti’nin dışında başta İngiltere olmak üzere Avrupalı devletleri de rahatsız etmiştir.
İngiltere, aşağıdaki topraklardan hangisinin kendisine bırakılması karşılığında Ayastefanos Antlaşması hükümlerinin hafifletilmesi konusunda Osmanlı Devleti’ne güvence vermiştir?

A) Kıbrıs B) Girit C) Mısır D) Rodos E) Musul

[sg_popup id=”14807″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]


8. Osmanlı Devleti’nde;
• İlk kez imtiyaz elde eden toplum Sırplardır.
• İlk bağımsız olan Yunanlılardır.
Buna göre;
I. Balkanlarda Osmanlı’nın merkezî otoritesi zayıflamıştır.
II. Milliyetçilik Osmanlı’nın toprak bütünlüğünü tehdit etmiştir.
III. Balkanlarda Osmanlı hâkimiyeti sona ermiştir.
yargılardan hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) I ve II. D) II ve III. E) I, II ve III.

[sg_popup id=”14806″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]


9. Sırpların bağımsızlık süreci ile ilgili ;
I. imtiyaz elde etme,
II. özerk olma,
III. bağımsız olma
sürecinde Osmanlı ile imzalanan antlaşmalar aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir?

A) Bükreş Edirne Berlin
B) Edirne Bükreş Berlin
C) Berlin Bükreş Edirne
D) Berlin Edirne Bükreş
E) Edirne Berlin Bükreş

[sg_popup id=”14807″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]


10. Balkanlarda Osmanlı Devleti’ne karşı milliyetçi isyanların görülmesinde;
I. Avrupalı Devletlerin kışkırtması,
II. Panslavizm politikası,
III. Osmanlıcılık fikrinin taraftar toplaması
gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) I ve II. E) I, II ve III.

[sg_popup id=”14804″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]


11. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sonucunda Avrupalı Devletlerin Osmanlı’nın iç işlerine müdahale ettiği söylenemez?

A) Mısır sorunu
B) Boğazlar sorunu
C) Milliyetçi ayaklanmalar
D) Balkan bunalımı
E) Sened-i İttifak’ın imzalanması

[sg_popup id=”14794″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]


12. 1856 yılında imzalanan Paris Antlaşması’nda yer alan;
• Osmanlı Devleti’nin bir Avrupa devleti sayılacağı,
• Osmanlı toprak bütünlüğünün Avrupa devletlerinin garantisi altında olacağı,
• Osmanlı ve Rusya’nın Karadeniz’de savaş ve ticaret gemisi bulundurmayacağı
maddeleri birlikte düşünüldüğünde;
I. Osmanlı Devleti, siyasi gücünü yitirmiştir.
II. Karadeniz Türk gölü olmaktan çıkmıştır.
III. Rusya’nın Osmanlı üzerindeki baskısı sona ermiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) I ve II. E) I, II ve III.

[sg_popup id=”14804″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]


Cevap Anahtarı: 1.C 2.D 3.E 4.C 5.D 6.A 7.A 8.B 9.A 10.D 11.E 12.DYou may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir