11. Tarih – Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri Test-1 Çöz

11. Tarih – Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri Test-1 Çöz


1. 1789’da Fransa’da Kurucu Meclis, İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi’ni ilan etti. Bu bildiride özetle; “Her insan doğuştan hürdür ve diğerleriyle eşittir, vazgeçilmez haklara sahiptir. Devlet gücü millete ait olmalıdır. Sadece milletin seçtiği temsilcilerin yönetme hakkı vardır. Millet de bu temsilcileri denetleyebilir.” denilmiştir.
Bu durum Fransa’da, aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olmuştur?

A) Meşruti yönetime geçilmesine
B) Kralın yetkilerinin artmasına
C) Mutlak monarşinin güçlenmesine
D) Din ile devlet işlerinin birlikte yürütülmesine
E) Amerikan bağımsızlık savaşının başlamasına

[sg_popup id=”14807″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]


2. Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali’nin sonuçlarından biri değildir?

A) Millet egemenliği fikrinin yaygınlaşması
B) İmparatorlukların güçlenmesi
C) Millî devletlerin temellerinin, atılması
D) Yeni Çağ’ın bitip, Yakın Çağ’ın başlaması
E) İnsan hakları, demokrasi gibi kavramların dünyada yayılması

[sg_popup id=”14806″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]


3. Avrupa’da yayılan ‘‘Her ulusa bir devlet’’ düşüncesi;
I. Avusturya-Macaristan,
II. Osmanlı,
III. İsviçre
devletlerinden hangilerinde yıkıcı etkiye neden olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D) II ve III. E) I, II ve III.

[sg_popup id=”14805″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]


4. 1815 Viyana Kongresi ile başlatılan Restorasyon Dönemi’nde Avrupa’da uzun barış dönemi gerçekleştirilmek istenmiş, sınırlar yeniden çizilmiş fakat barış dönemi uzun sürmemiştir.
Bu durumun ortaya çıkmasında;
I. sınırlar çizilirken ırk, dil, din unsurlarının dikkate alınmaması,
II. bağımsızlık fikirlerinin tüm Avrupa’da taraftar toplaması,
III. Napolyon’un Waterloo Savaşı’nda yenilmesi
gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) I ve II. E) II ve III.

[sg_popup id=”14804″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]


5. Fransız İhtilali’nin zararlarını en aza indirmek için bir araya gelen İngiltere, Prusya, Rusya ve Avusturya, Matternich Sistemi diye anılan bir politika oluşturdular. Bu politika ile Avrupa’nın neresinde bir ayaklanma çıkarsa çıksın, hep birlikte hareket edilecek, ayaklanmalar bastırılacaktı.
Buna göre;
I. Rusya’nın Balkan uluslarını Osmanlıya karşı kışkırtması,
II. Yunan İsyanına İngiltere ve Rusya’nın destek vermesi,
III. 1815’te Avrupa devletlerinin sınırlarının yeniden çizilmesi
gelişmelerinden hangileri Avrupa Devletlerinin Matternich sistemine uymadıklarının ve ikiyüzlü bir siyaset izlediklerinin kanıtıdır?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) I ve II. E) I, II ve III.

[sg_popup id=”14804″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]


6. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı’nın yaşanmasının sebeplerinden değildir?

A) Ürün fazlasını pazarlama ihtiyacının olması
B) Rönesans’ın yaşanması
C) Aydınlanma Çağı’nın yaşanması
D) Akılcı düşüncenin benimsenmesi
E) Deneye ve gözleme dayalı araştırmaların yapılması

[sg_popup id=”14807″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]


7.

I. 1830 İhtilalleri
II. 1848 İhtilalleri
III. Sanayi Devrimi
Fransız İhtilal kavramlarını yok sayan ve milliyetçi hiçbir harekete izin vermeyen Metternich Sistemi yukarıdaki gelişmelerin hangisiyle geçerliliğini yitirmiştir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) I ve II. E) II ve III.

[sg_popup id=”14804″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]


8. Napolyon Bonapart, Balkanları ele geçirmek, Mısır’a çıkmak ve Doğu Akdeniz’i bir Fransız gölü hâline getirmek için Osmanlı Devleti’nde milliyetçilik akımının yayılması ve bağımsızlık isyanlarının çıkması için uğraşmıştır. Rumlara silah ve cephane göndererek isyanı körüklemiştir. Yine 1798 yılında Mısır’a giren Napolyon, Osmanlı Devleti aleyhine halkı kışkırtmıştır.
Bu duruma göre,
I. Fransa yayılmacı bir politika izlemektedir.
II. Napolyon, miliyetçilik akımını çıkarları doğrultusunda kullanmıştır.
III. Osmanlı Devleti, milliyetçilik akımının yıkıcı etkisiyle karşı karşıyadır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) I ve II. E) I, II ve III.

[sg_popup id=”14794″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]


9. Aşağıdakilerden hangisi 1830 İhtilallerinin nedenleri arasında gösterilemez?

A) Kralların anayasayı kaldırmak veya anayasanın sınırlarını daraltmak istemesi
B) Avrupa halklarında özgürlük arayışının gittikçe yaygınlaşması
C) İşçilerin hak talep etmesi
D) Almanya’da bilim ve felsefenin ilerlemesiyle Avrupa’ya liberalizmin yerleşmesi
E) Başka devletlerin egemenliği altındaki halklarda milliyetçilik akımının güçlenmesi

[sg_popup id=”14805″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]


10. 1815 Viyana Kongresi’nin getirdiği yeni düzen, birtakım modern fikir akımlarının da ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi 1815 Viyana Kongresi sonrası ortaya çıkan fikir akımlarından biri değildir?

A) Marksizm B) Kalvenizm C) Sosyalizm D) Liberalizm E) Kapitalizm

[sg_popup id=”14806″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]


11. Klasik liberalizmin dört temel ilkesi şunlardır;
? Tüm bireyler eşit haklara sahip olmalıdır.
? Ekonomik faaliyetler ve özgürlüklerin önündeki kısıtlamalar kaldırılmalıdır.
? Keyfî yönetimler sınırlandırılmalıdır.
? Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılıp din ve vicdana ait hususların kişilerin özel alanına girdiği meseleler olduğu kabul edilmelidir.
Buna göre klasik liberalizmle ilgili olarak;
I. Temel insan haklarına saygı duyar.
II. Serbest piyasa ekonomisini savunur.
III. Laik anlayışı benimser.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) I ve II. E) I, II ve III.

[sg_popup id=”14794″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]


12. Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali’nin nedenlerinden biri olarak gösterilemez?

A) Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi’nin Fransız halkını etkilemesi
B) Burjuvanın soyluların sahip olduğu siyasi hakları talep etmesi
C) Fransa’da feodal düzenin yıkılmış olması
D) Kralın baskıcı monarşik yönetimi
E) Burjuva sınıfı ile köylü ve işçilerin soylulara karşı birlik olması

[sg_popup id=”14805″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]


Bu Testin Cevap Anahtarı:

1.A 2.B 3.C 4.D 5.D 6.A 7.D 8.E 9.C 10.B 11.E 12.CYou may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir